Integritetspolicy

 

Integritetspolicy AYA of Sweden, Sleeping World AB

Denna policy gäller särskilt för de som köper vår Sleep Tracker eller tecknar abonnemang för vår tjänst som innefattar en Sleep Tracker.

1. BAKGRUND

Sleeping World AB är ett företag som hjälper människor att sova bättre. Det sker genom att vi säljer produkter och tjänster, men också genom att vi erbjuder en digital abonnemangstjänst som ger dig tillgång till en Sleep Tracker och en app som samlar in data om hur du sover och använder den datan för att ge tips och rekommendationer för vad som du kan göra för att sova bättre.

I denna policy kommer vi att referera till detta som (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av Sleeping World AB, organisationsnummer 559085-8477, (“Sleeping World”eller “Vi”). Den här integritetspolicyn beskriver Sleeping Worlds behandling av dina personuppgifter och har för avsikt att beskriva hur vi samlar in, använder och raderar personuppgifter. Genom att följa denna Integritetspolicy säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas med respekt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning när du använder Tjänsten.

För att du ska känna dig trygg har Sleeping World vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade från obehörig åtkomst, användning, modifiering och radering.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Sleeping World är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av Sleeping World. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 12.

3. NÄR SAMLAR SLEEPING WORLD IN PERSONUPPGIFTER?

3.1.
Sleeping World samlar in personuppgifter om dig när:

 • Du skapar ett konto hos Sleeping World och använder Tjänsten,
 • Du beställer information, en tilläggstjänst, eller produkt från Sleeping World,
 • Du registrerar dig som prenumerant av ett e-postutskick eller ett nyhetsbrev,
 • Du gör felanmälningar eller av annan anledning kontaktar Sleeping Worlds kundtjänst,
 • Du kopplar Tjänsten till ditt Facebookkonto eller andra liknande tredjepartstjänster som självständigt ansvarar för personuppgifter,
 • Du besvarar en undersökning, inkluderat men inte begränsat till kundnöjdhetsenkäter eller marknadsundersökningar eller svarar på kommunikation från Sleeping World, eller
 • Det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Sleeping World.

3.2.
Sleeping World samlar även information genom egna eller tredjepartscookies och liknande uppföljningstekniker som kan komma att logga dina aktiviteter och val när du använder Tjänsten eller besöker vår webbsida.

 

4. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR SLEEPING WORLD IN?

4.1.
När du skapar ett konto hos Sleeping World eller är i kontakt med Sleeping Worlds kundtjänst samlar Sleeping World in personuppgifter om dig. Exempel på personuppgifter som Sleeping World vanligtvis samlar in är ditt namn och/eller användarnamn, e-post och/eller telefonnummer och betalningsinformation. För dig som är medlem och använder Tjänsten för att mäta din sömn samlar vi även in dessa data varje natt du använder Sleep Tracker:

 • Hur du andas
 • Din hjärtrytm
 • Hur mycket du rör dig
 • Temperaturen i sovrummet
 • Luftfuktighet

Baserat på dessa data analyserar vi din sömn och sparar även historiska data för din sömn. För att kunna göra en korrekt analys samlar vi även in data om kön, ålder, vikt, längd och annan data som du skriver in när du registrerar dig. All data vi samlar in har till syfte att kunna erbjuda bästa möjliga rådgivning kring din sömn.

När du använder Tjänsten eller andra av Sleeping Worlds tjänster eller produkter samt när du besöker Sleeping Worlds webbsida, kan Sleeping World komma att inhämta uppgifter rörande användning, visning och teknisk data, inkluderande din IP-adress.

4.2.
Om du väljer att koppla Tjänsten till Facebook eller andra liknande tredjepartstjänster som ansvarar för personuppgifter kan Sleeping World komma att samla in sådan information som du därigenom ger Facebook eller sådan liknande tjänst tillåtelse att dela med sig av till Sleeping World.

4.3.
Sleeping World kan också komma att samla in och behandla information som du tillhandahåller i publika forum på Sleeping Worlds webbsida eller tillgängliggör för Sleeping World när du använder Sleeping Worlds webbsida, Sleeping Worlds sidor på tredjepartsplattformar, som till exempel sociala medier, eller när du länkar din profil på en tredjepartssajt eller plattform med ditt personliga konto i Tjänsten.

4.4.
Sleeping World kan också komma att inhämta och behandla information relaterat till din valda betalningsmetod. Personuppgifterna som inhämtas av Sleeping World för detta syfte fungerar som underlag för att bekräfta din behörighet att använda Tjänsten och för att identifiera din betalningsmetod. Eftersom Sleeping World samarbetar med tredjepartsbetaltjänstleverantörer vilka verkar självständigt i system fristående från Sleeping World, kommer ingen fullständig betalningsinformation, såsom ett komplett kreditkortsnummer, inhämtas eller behandlas av Sleeping World.

 

5. HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Sleeping World sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär att personuppgifter som samlas in och behandlas för marknadsföringssyften sparas så länge du har ett konto hos Sleeping World och raderas tolv (12) månader efter att ditt abonnemang avslutats om du inte givit Sleeping World ditt frivilliga samtycke för fortsatt behandling av sådana uppgifter. För att kunna kontrollera användningen av presentkort och gratis provperioder och förhindra missbruk sparas den grundläggande information du uppgivit vid tidpunkten för registrering (namn, användarnamn, e-postadress, telefonnummer, betalningsdetaljer) under en period av tjugofyra (24) månader efter det att ditt abonnemang, presentkort eller din provperiod avslutats. Sleeping World sparar uppgifter under längre perioder om det uppställs krav på detta i lag eller om det krävs för att kunna säkerställa att Sleeping Worlds legala intressen tillgodoses, till exempel i pågående tvister.

 

6. VARFÖR BEHANDLAR SLEEPING WORLD UPPGIFTER OM MIG?

6.1.
Sleeping World behandlar dina personuppgifter för huvudsyftet att kunna tillhandahålla bästa möjliga hjälp för att förbättra din sömn. Huvuddelen av datan som samlas in används för detta men en del data behövs för att vi ska kunna tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktioner, att administrera kundförhållandet med dig och att uppfylla säkerhetskrav och författningsreglerade krav. Dina personuppgifter kan även komma att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. Detta kan t ex inkludera behandling av personuppgifter i syfte att skapa kundgrupper på tredjepartsplattformar.

6.2.
Sleeping World behandlar vidare dina personuppgifter för att ge en bättre och personligare upplevelse av Tjänsten. Sleeping World kan också komma att analysera och kombinera information om dig som Sleeping World har tillgång till via Tjänsten från dina onlinebesök eller andra källor (till exempel Facebook eller andra liknande socialamedialeverantörer) för syften specificerade i detta avsnitt.

6.3.
Utöver detta behandlar Sleeping World dina personuppgifter för att kunna förhindra, upptäcka och utreda potentiella förbjudna eller olagliga aktiviteter, inkluderat bedrägeri, och för att upprätthålla våra villkor (till exempel för att avgöra huruvida du är aktuell för en gratis provperiod eller andra erbjudanden och marknadskampanjer som kan komma att erbjudas).

 

7. VAD ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN?

7.1.
Majoriteten av de personuppgifter som Sleeping World behandlar om dig behandlas för att Sleeping World ska kunna fullgöra vår del av tjänsteavtalet (Användarvillkoren) med dig, d.v.s. för att Sleeping World ska kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten och dess funktioner. Så är fallet när Sleeping World behandlar bl.a. e-postadress, telefonnummer och information från betaltjänstleverantörer. 

7.2.
Slutligen behandlas vissa uppgifter med stöd av ditt samtycke. Så är fallet när uppgifter som Sleeping World får tillgång till via din Facebook behandlas och för marknadsföring av Sleeping Worlds samarbetspartners varor och tjänster.

7.3.
I den mån behandling av personuppgifter sker med stöd av samtycke, är det frivilligt för dig att lämna ett sådant samtycke och du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke. Om du väljer att återkalla ditt samtycke och Sleeping Worlds behandling är sådan som kräver samtycke, gäller i sådant fall ditt senast lämnade samtycke och behandling sker då i enlighet med det.

8. DATASÄKERHET OCH INTEGRITET

Säkerheten, integriteten och sekretessen kring dina personuppgifter är mycket viktiga för oss. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade att skydda dina personuppgifter från obehörigt röjande, användning och förändring. Från tid till annan utvärderar vi dessa åtgärder för att utreda behovet av att vidta ytterligare åtgärder eller uppdatera existerande sådana. Vänligen notera att det, trots att vi vidtagit alla rimliga åtgärder, saknas säkerhetsåtgärder som är fullständigt säkra. Vi ber dig därför omedelbart informera oss om misstänkta aktiviteter som du eventuellt upptäcker i Tjänsten.

9. VEM LÄMNAR SLEEPING WORLD UT UPPGIFTERNA TILL?

9.1.
Sleeping World kan komma att lämna ut dina personuppgifter till bolag inom Sleeping Worlds koncern, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra avtalet med dig eller för fullgörande av avtal med Sleeping Worlds leverantörer och samarbetspartners.

9.2.
Sleeping World kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Sleeping Worlds räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Om personuppgifter lämnas ut till företag som behandlar personuppgifter för Sleeping Worlds räkning ingår Sleeping World ett biträdesavtal med denna part för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls.

9.3.
Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller krav från myndigheter, för att tillvarata Sleeping Worlds rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhetsrelaterade eller tekniska problem.

9.4.
Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES. Om vi överför eller lagrar dina uppgifter utanför EU/EES säkerställer vi att sådan överföring sker i enlighet med den här policyn och i enlighet med tillämpliga lagar, till exempel genom att teckna dataöverföringsavtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

10. LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBPLATSER

Information som tillhandahålls av Sleeping World kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Sleeping World. Sleeping World ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Sleeping World uppmuntrar dig därför att läsa igenom den information som avser behandling av personuppgifter och som finns tillgänglig på respektive webbplats.

11. FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Sleeping World genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Sleeping World att informera dig via e-post eller genom Tjänsten innan förändringarna träder i kraft. Integritetspolicyn kommer också vara publicerad på Sleeping Worlds webbsida. Om förändringar kräver ditt samtycke kommer Sleeping World be om ett nytt samtycke från dig.

12. RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION OCH RÄTTELSER M.M. INTEGRITETSPOLICYN

12.1.
Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om bl.a. vilka personuppgifter som Sleeping World behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig. 

12.2.
Du har rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Du har även rätt att begära att Sleeping World begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Du har också rätt att utöva din rätt till dataportabilitet vilket innebär att du har rätt att få ut dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. 

12.3.
Vänligen notera att vissa av rättigheterna ovan enbart gäller i särskilda situationer, till exempel rätten till dataportabilitet som enbart gäller för det fall behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och behandlingen sker automatiserat. För det fall du skulle ha några frågor om hur Sleeping World behandlar dina personuppgifter, vilja utöva någon av dina rättigheter eller veta mer om någon av rättigheterna, vänligen kontakta oss enligt nedan.
Mejladress: support@sleepingworld.com

12.4.
Om du inte vill att Sleeping World använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Sleeping World. I varje nyhetsbrev kommer du även informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev. 

12.5.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

__________________

Senast uppdaterad 21 januari 2021

Sleeping World AB